Silke

Kattenoppas Deventer sinds 2018

Deventer
10 time favorited
26 recurring guests
Last contacted 6 days ago
Lives with 2 cats
Usually responds within one hour
1 h ago
Last activity
<1h
Response time
One home visit a day
One home visit a day
Min. 30-minute visits in your home
30 EUR
/day
All services and rates

About Silke

Betrouwbare kattenoppas in Deventer sinds 2018! Ik ben Silke en verzorg al vele jaren de katten in en om de binnenstad van Deventer. Binnen enkele minuten ontvang je een reactie op een aanvraag. Vermeld ook je adres als je voor het eerst contact opneemt! Alvast bedankt en tot ziens bij het kennismakingsgesprek! 

* English version below * 

* Deutsche Version unten * 

Ik ben Silke, 49 jaar, en een groot kattenliefhebster. Ik woon samen met mijn twee katers uit Spanje (Copito & Sobón) in de binnenstad van Deventer. Sinds 2018 ben ik al kattenoppas in Deventer en heb sindsdien al een heleboel katten vanaf 4 maanden tot 17 jaar mogen verzorgen. Ik heb ervaring met de volgende rassen:

Britse Korthaar
Britse Langhaar
Bengaal
Blauwe Rus
Europese Korthaar
Noorse boskat
Maine Coon
Perzische kat
Ragdoll
Siamese kat 

Terwijl je op vakantie bent of een weekendje weg verzorg ik je kat(ten). Op die manier kan je met een gerust hart op reis gaan zonder dat je je kat naar een pension hoeft te doen of de buren lastig valt. Katten blijven toch het liefst thuis. 

Ik kom bij je thuis om je katten te verzorgen. Je katten kunnen dus in hun vertrouwde omgeving blijven, zodat je met een gerust gevoel van huis kunt gaan. Ik geef eten en vers water, maak de kattenbak schoon, geef de planten water (als dat gewenst is) en ik neem mij ook de tijd om met je katten te spelen, knuffelen en ze te kammen of borstelen. Een bezoek duurt meestal 30 min. Het kan ook langer duren als je katten dol op spelen zijn of bijzondere aandacht wensen. 

Heb je nog andere kleine dieren die te verzorgen zijn? Ook dit is bespreekbaar en zullen wij bij het kennismakingsgesprek afspreken. Betrouwbaarheid en liefde voor je huisdier staan voorop en ik verzorg je huisdier precies zoals je dat graag wil.

Kennismakingsgesprek 

Ik kom gratis en vrijblijvend bij je thuis kennismaken met jou en de kat(ten). Mijn dienst is heel persoonlijk, daarom neem ik graag de tijd voor mijn bezoek. Gemiddeld duurt een gesprek een uur. Ik noteer je contactgegevens, adres van de dierenarts, en bijzonderheden van de kat(ten) e.d. Ook heb ik graag een telefoonnummer waarop je tijdens je vakantie bereikbaar bent, zodat ik je in noodgevallen kan bereiken.  

De sleutels kan ik bij het kennismakingsgesprek meteen meenemen of je doet ze voor je weggaat in een envelop in mijn brievenbus. Tenzij anders gevraagd, zal ik de sleutels na de laatste oppas in je brievenbus leggen, zodat je deze onmiddellijk terug hebt.  

De reservering en betaling doe je direct via Pawshake. Je ontvangt daarna per e-mail een bevestiging van mij. 

Werkwijze 

De periode van oppas geef je al bij je eerste aanvraag aan. Bij het kennismakingsgesprek zullen wij deze, zo nodig, nog nader afstemmen met het oog op je vertrek en terugkeer.  

Ik kom zoals afgesproken 1 of 2 keer per dag naar je huis en geef eten en aandacht aan je kat(ten), ververs het drinkwater, maak de kattenbak schoon, ruim ongelukjes op, speel met je kat(ten), aai ze en borstel of kam ze ook. Ik neem de tijd om rustig te spelen en te knuffelen, zodat ook de meer verlegen kat aan mij kan wennen.  

Ik geef de planten water, leeg de brievenbus en ga stofzuigen als het nodig is (ongeveer 1 keer per week).  

Naar afspraak kan ik ook evt. andere kleine huisdieren verzorgen. Ik stuur dagelijks en kort bericht via Pawshake met foto's van je kat(ten), zodat je altijd op de hoogte bent hoe het met je kat(ten) gaat. 

Voorwaarden 

Je katten zijn in principe gezond, ontvlooid en ontwormd, zodat ze geen besmettingsgevaar vormen voor andere katten waar ik voor zorg. Er is voldoende voeding, kattenbakvulling en andere benodigdheden op voorraad.  

Ervaring 

Mijn kennis en ervaring met katten heb ik enerzijds opgedaan door middel van mijn eigen katten en anderzijds door mijn jarenlange ervaring als kattenoppas in Deventer. Ook heb ik in het dierenasiel als vrijwilliger geholpen en mij daarbij op katten gericht. Verder heb ik deelgenomen aan de workshop "Trainen van katten" van de Tinley Academie.

Ik ben zelf opgegroeid met 3 katten en allerlei andere kleine dieren. In 2018 heb ik twee katers uit Spanje geadopteerd, Copito & Sobón. Ze wonen met mij als binnenkatten en zijn helemaal blij. Kijk ook naar mijn foto’s!

Stuur mij nu een bericht met de periode van oppas en vraag direct een gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek aan! Vermeld daarbij ook je adres!

Ik kijk uit naar het kennismakingsgesprek. 

English version 

I am Silke, 49 years old, and a big cat lover. I live together with my two tom-cats from Spain (Copito & Sobón) in the city centre of Deventer. I have been a cat sitter in Deventer since 2018 and since then I have been taking care of a lot of cats from 4 months to 17 years old. I have experience with the following cat breeds:

British Shorthair
British Longhair
Bengal
Russian Blue
European Shorthair
Norwegian Forest cat
Maine Coon
Persian cat
Ragdoll
Siamese cat 

While you are on vacation or a weekend away I will take care of your cat(s). That way, you can travel with peace of mind without having to take your cat to a cat hotel or bothering the neighbors. Cats prefer to stay at home anyway. 

I come to your house to take care of your cats. Your cats can therefore remain in their familiar surroundings, so that you can leave home with peace of mind. I give food and fresh water, clean the litter box, water the plants (if desired) and I also take the time to play with your cats, cuddle and comb or brush them. A visit usually lasts 30 minutes. It can also take longer if your cats love to play or require special attention. 

Do you have any other small animals to care for? This is also something we can talk about and we can make arrangements during our get-acquainted meeting. Reliability and love for your pet are paramount and I take care of your pet exactly the way you want it. 

Getting to know

I will come by your place in order to get to know you and the cat(s). This is free of charge and non-binding. My service is very personal, which is why I like to take the time for my visit. On average, a visit lasts about an hour. I will take note of the address of the vet and details of the cat(s). I also like to get a phone number where I can reach you during your vacation, so that I can contact you in case of an emergency.

I can immediately take the keys with me after my visit or you can put them in an envelope in my mailbox before you leave. Unless otherwise requested, I will leave the keys in your mailbox after the last cat-sitting, so that you have the keys back immediately.

You place the reservation and make the payment directly via Pawshake. You will then receive a confirmation from me by e-mail. 

How do I work 

You already indicate the period of the cat-sitting with your first request. If necessary, we can discuss it in more detail during my visit with a view to your departure and return.

As agreed, I come to your house once or twice a day and give food and attention to your cat(s), change the drinking water, clean the litter box, clean up little accidents, play with your cat(s), pet them and brush or comb them too. I take the time to play and cuddle so that the more shy cat can get used to me.  

I water the plants, empty the mailbox and vacuum-clean if necessary (about once a week).  

According to our agreement I can also take care of other small pets. I will also send a short text-message via Pawshake with photos of your cat(s) a on a daily basis so that you are always informed about the wellbeing of your cat(s). 

Conditions 

Your cats are basically healthy, free of fleas and worms, so they do not pose a risk of infection to other cats that I care for. There are enough food, cat litter and other supplies available. 

Experience 

I have gained my knowledge and experience with cats on the one hand through my own cats and on the other hand through my years of experience as a cat sitter in Deventer. I also volunteered at the animal shelter and focused on cats. Furthermore, I took part in the workshop "Training of cats" of the Tinley Academie.

I grew up with 3 cats and a number of other small animals. In 2018 I adopted two tomcats from Spain, Copito & Sobón. They live together with me as indoor cats and are completely happy. Please also have a look at my photos! 

Send me a message right away and request a free and non-binding visit! Please also state the start and end date of the cat-sitting and your address! 

I look forward to getting to know you and your cat(s). 

Deutsche Version 

Ich bin Silke, 49 Jahre alt, und eine große Katzenliebhaberin. Ich wohne mit meinen beiden Katern aus Spanien (Copito & Sobón) im Zentrum von Deventer. Ich bin seit 2018 Katzensitterin in Deventer und konnte mich seitdem um viele Katzen im Alter von 4 Monaten bis 17 Jahren kümmern. Ich habe Erfahrung mit folgenden Rassen: 

Britisch Kurzhaar
Britisches Langhaar
Bengalkatze
Russisch Blau
Europäisch Kurzhaar
Norwegische Waldkatze
Maine-Coon-Katze
Perserkatze
Ragdoll-Katze
Siamesische Katze 

Während Sie im Urlaub oder ein Wochenende unterwegs sind, kümmere ich mich um Ihre Katze(n). So können Sie beruhigt verreisen, ohne dass Sie Ihre Katze in eine Katzenpension bringen müssen und ohne den Nachbarn zur Last zu fallen. Katzen bleiben sowieso lieber zu Hause. 

Ich komme zu Ihnen nach Hause und kümmere mich um Ihre Katzen. Ihre Katzen können somit in ihrer vertrauten Umgebung bleiben, sodass Sie ganz in Ruhe verreisen können. Ich gebe Futter und frisches Wasser, mache die Katzentoilette sauber, gieße die Pflanzen (falls gewünscht) und nehme mir auch die Zeit, mit Ihren Katzen zu spielen, sie zu streicheln und zu kämmen oder zu bürsten. Ein Besuch dauert in der Regel 30 Minuten, kann aber auch länger dauern, wenn Ihre Katzen gerne spielen oder besondere Aufmerksamkeit benötigen. 

Haben Sie noch andere Kleintiere die versorgt werden müssen? Dies können wir auch beim Kennenlerngespräch besprechen. Zuverlässigkeit und Liebe für ihr Haustier stehen bei mir an erster Stelle und ich versorge ihr Haustier genau so, wie Sie es wünschen. 

Kennenlerngespräch 

Ich komme kostenlos und unverbindlich bei Ihnen zu Hause vorbei, um Sie und Ihre Katze(n) kennenzulernen. Meine Dienstleistung ist sehr persönlich, darum nehme ich mir gerne Zeit für meinen Besuch. Im Durchschnitt dauert ein Gespräch ca. eine Stunde. Dabei notiere ich mir die Adresse des Tierarztes und Besonderheiten Ihrer Katze(n). Ich hätte auch gerne eine Telefonnummer, unter der Sie während Ihres Urlaubs erreichbar sind, damit ich Sie im Notfall erreichen kann.

Die Schlüssel kann ich gleich nach dem Kennenlerngespräch mitnehmen oder Sie werfen sie vor Ihrer Abreise in einem Umschlag in meinen Briefkasten. Wenn nicht anders gewünscht, hinterlasse ich die Schlüssel nach dem letzten Besuch in Ihrem Briefkasten, damit Sie diese sofort zurückhaben.

Die Reservierung und Bezahlung erfolgt direkt über Pawshake. Sie erhalten danach eine Bestätigung per E-Mail von mir. 

Arbeitsweise 

Den Zeitraum der Katzenbetreuung geben Sie bereits bei Ihrer ersten Anfrage an. Beim Kennenlerngespräch können wir diesen im Hinblick auf Ihre Abreise und Rückkehr ggf. noch genauer besprechen.  

Je nach Absprache gehe ich ein- oder zweimal pro Tag zu Ihrem Haus und füttere und betreue Ihre Katze(n), wechsle das Trinkwasser, reinige die Katzentoilette, räume kleine Missgeschicke weg, spiele mit Ihren Katzen, streichle sie und bürste oder kämme sie auch. Ich nehme mir die Zeit zum Spielen und Streicheln, sodass sich auch die ängstlichere Katze an mich gewöhnen kann.  

Ich gieße die Pflanzen, leere den Briefkasten und sauge Staub, wenn das erforderlich ist (ungefähr einmal pro Woche).  

Je nach Vereinbarung kann ich eventuell auch andere Kleintiere mitversorgen. Ich sende Ihnen auch täglich eine Nachricht mit Fotos von Ihrer Katze über Pawshake, sodass Sie immer über das Wohlsein Ihrer Katze informiert sind. 

Bedingungen 

Ihre Katzen sind im Prinzip gesund, haben keine Flöhe und keine Würmer, sodass sie keine Ansteckungsgefahr für andere Katzen darstellen, die ich versorge. Es sind ausreichend Katzenfutter, Katzenstreu und andere benötigte Utensilien vorhanden.  

Erfahrung 

Meine Kenntnisse und Erfahrung mit Katzen habe ich einerseits durch meine eigenen Katzen und andererseits durch meine jahrelange Erfahrung als Katzensitterin in Deventer gesammelt. Ich habe auch ehrenamtlich im Tierheim geholfen und mich dabei auf Katzen konzentriert. Außerdem habe ich am Workshop "Trainieren von Katzen" von der Tinley Academie teilgenommen.

Ich bin selbst mit 3 Katzen und allerlei anderen Kleintieren aufgewachsen. 2018 habe ich zwei Kater aus Spanien adoptiert, Copito & Sobón. Sie wohnen bei mir als Wohnungskatzen und sind rundum glücklich. Schauen Sie sich auch meine Fotos an! 

Senden Sie mir direkt eine Nachricht mit dem Zeitraum für die Katzenbetreuung und fordern Sie ein kostenloses und unverbindliches Kennenlerngespräch an! Geben Sie dabei auch Ihre Adresse an! 

Ich freue mich auf das Kennenlerngespräch.

Silke's services

At your home

One home visit a day
One home visit a day
Book a pet sitter to stop by your home to feed and play with your pet
30 EUR
/day
Two home visits a day
Two home visits a day
Two drop-in visits for your pet
60 EUR
/day

Silke also offers

Cancellation policy: Moderate

Full refund if cancelled before noon 7 days before the booking, 50% refund afterwards

reviews

starstarstarstarstar
Communication
starstarstarstarstar
Conscientious
starstarstarstarstar
Profile accuracy
starstarstarstarstar
Treatment of animals
starstarstarstarstar
Value
starstarstarstarstar
Home Visits
Yvens, 2024-02-06

Silke is very responsible and caring for our cat. She sends pictures after she visits with a short review of how our cat is doing. I cannot recommend Silke enough.

starstarstarstarstar
Home Visits
Jacqueline, 2023-12-30

Beste Silke, Ik wil je hartelijk bedanken voor je goede zorgen. Ik kon met een gerust hart op vakantie. De vele foto's waren heel prettig, en ik kon op de foto's zien dat Freddrich en Goethe zich prettig voelden. Bedankt! Ik wens je alvast een fijne jaarwisseling toe!

1
2
3
4
5
...
32
next page

Availability

Silke's Pets

Copito
Cat
Sobón
Cat

Skills

Specific Skills

I speak English & German & Dutch & Spanish & Swedish
+20 years of experience
Ik ben opgegroeid met katten, hond, konijnen, cavia's, vissen, grasparkiet, schapen, varkens en kippen en een groot dierliefhebster. Met name katten, hun gedrag en dierencommunicatie fascineren mij. I grew up with cats, a dog, rabbits, guinea pigs, fish, a budgie, sheep, pigs and chickens and a big animal lover. Especially cats, their behavior and animal communication fascinate me. Ich bin mit Katzen, einem Hund, Kaninchen, Meerschweinchen, Fischen, einem Wellensittich, Schafen, Schweinen und Hühnern aufgewachsen und ein großer Tierfreund. Vor allem Katzen, ihr Verhalten und Tierkommunikation faszinieren mich.

Experience with

Animal welfare as a volunteer
Rescuing pets
Behavioural problems

Stats

Facebook
Verified
SMS
Verified
Email
Verified
Silke

Silke

Kattenoppas Deventer sinds 2018

Deventer
One home visit a day
One home visit a day
Min. 30-minute visits in your home
30 EUR
/day
All services and rates
Contact Silke

Cancellation policy: Moderate

Full refund if cancelled before noon 7 days before the booking, 50% refund afterwards

Book via Pawshake to enjoy The Pawshake Guarantee, 24/7 support, booking guarantee, safe cashless payments, daily updates and more!

Contact Silke